കണമല ബാങ്ക് കർഷകനൊപ്പം

അസംഘടിതരായ കർഷകരെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ 25 ഓളം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചു.ഏകദേശം 500 ഓളം കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബുകൾ തേൻഗ്രാമം മീൻഗ്രാമം പോത്ത്ഗ്രാമം കാന്താരി വിപ്ലവം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ……

Farmers club

We are connected about 500+ families in 25 farmers club. Most of the farmers take part in any one of the initiative that taken by the bank

1 നവജ്യോതി ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മൂക്കപെട്ടി
2 ജീവൻ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മൂക്കപെട്ടി
3 ഹരിത ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മക്കകവല
4 ഗ്രാമാഹരിത ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് കണമല
5 ഗ്രാമലക്ഷ്മി ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഏയ്ഞ്ചൽവാലി
6 ഐശ്വര്യ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ആറാട്ടുക്കയം
7 അനുഗ്രഹ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് അഴുതമുണ്ണി
8 കീരിത്തോട് ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് പമ്പവാലി
9 ഗ്രാമസ്വരാജ് ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ആറാട്ടുക്കയം
10 അഗ്രോ ഡ്രീംസ് യൂത്ത് ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഏയ്ഞ്ചൽവാലി
11 ഏയ്ഞ്ചൽ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഏയ്ഞ്ചൽവാലി
12 ശബരി ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് കണമല
13 ടാഗോർ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഇടകടത്തി
14 ഗ്രീൻ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ആറുവച്ചാംകുഴി
15 സ്‌നേഹദീപം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് പണപിലാവ്
16 സൗഹൃദയ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഏയ്ഞ്ചൽവാലി
17 ചൈതന്യ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഇരുത്വപുഴ
18 ഹരിതഗ്രാമം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മുട്ടപ്പള്ളി
19 ഗ്രാമദീപം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മക്കകവല
20 ഒരുമ വനിതാ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഇരുത്വപുഴ
20 ഗ്രീൻ കേരള ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് പണപിലാവ്
21ചിൽഡ്രൻ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് പണപിലാവ്
22 കൃഷിദീപം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഏഴുകുമണ്
23 സമൃദ്ധി ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് മുക്കൂട്തറ
24 എവർഗ്രീൻ ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് ഉമ്മികുപ്പ

WhatsApp Image 2020-09-02 at 12.49.40 PM