തറവില പ്രഖ്യാപനവും ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ് രൂപീകരണവും

25 ഓളം ഫാർമേഴ്‌സ് ക്ലബ്ബുകൾ 

കാർഷിക ലൈബ്രറി

Our new initiatives to support farmers

കണമലയിലെ കാന്താരി വിപ്ലവം

പമ്പാവാലിയിലെ പോത്ത് ഗ്രാമം

മുക്കൂട്ട്തറയിലെ മീൻ ഗ്രാമം

ഇരുത്വപുഴയിലെ തേൻ ഗ്രാമം

15 ഏക്കറിന് മുകളിൽ തരിശ് ഭൂമിയിലെ കൃഷി

WhatsApp Image 2020-09-22 at 4.00.56 PM

നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ @മുക്കൂട്ടുതറ

കര്ഷകര്ക്കായുള്ള നിരവധി ലോണുകൾ